shanya_sla: (руденька анімеха)
[personal profile] shanya_sla
писала я нещодавно про невиставлені рахунки від комунальників
а тепер я їх отримала і впала в глибоку задумливість
тому що 146 грн за холодну воду  - якось забагато, вам не здається?
це не по лічильнику, розрахункові...в квартиру, де не прописана скромна таджицька родина з 25 чоловік
виявилося, у нас тихесенько-тихесенько підняли оплату за холодну воду
і ні пари з вуст
а з настуного місяця ми почнемо платити ще й за опалення, якщо його таки увімкнуть
прекрасна схема
спочатку року ми всі платили за опалення по-старому (розрахункова сума поділена на 12 місяців), починаючи з минулого, здається, місяця, ми за опалення перестали платити, зате всю ту суму, яку комунальники могли через це недоотримати, вони з нас здерли в оплаті за холодну воду

а тут ще НБУ чудить
долар був стабілізувався собі тихенько на12,9
НБУ влаштував валютний аукціон "для підтримки курсу"
долар став 13,6
якось нелогічно
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

shanya_sla: (Default)
shanya_sla

September 2014

S M T W T F S
  12 3 4 56
7 89 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 2425 2627
28 2930    
Page generated 20/9/17 14:43

Expand Cut Tags

No cut tags