shanya_sla: (македонська)
[personal profile] shanya_sla
Ні, ну геніально ж
Побудувати такий банк, таку систему, щоб абсолютна більшість переказів і тіньових розрахунків йшла через твій банк
Я за останні роки не зустрічала жодного продавця, який би не давав реквізити крати Приват
Наразі немає ЖОДНОГО волонтера, який би в реквізитах на прийом коштів не давав карту Приват - мільйони гривень з мінімальною комісією, всього 0,5% від суми, хіба це багато? Всього 50 копійок з кожних 100 гривень. Тьху, навіть говорити нема про що, правда?
А якщо 0,5% з 1 мільйона?
5 тисяч гривень
Просто на рівному місці
За те, що гроші, наприклад, з Дельти, прийшли до тебе
А якщо з рахунку Приват на Приват? Подвійна комісія ж. З кожного учасника перекладання коштів з лівої ишеньки до правої
Тобі принесли гроші і за це заплатили...
Тобі їх не приносили і все одно заплатили
А ще потім волонтери/продавці знімають кошти або оплачують безготівкові рахунки... теж з комісією (ну хіба знімати з карти для виплат безкоштовно раніше було - зараз не знаю)
Беня Коломойський не просто знає реальний стан грошового обігу в країні (і актуальну базу мобільнихтелефонів), а ще й заробляє на ньому некислі бабоси
Молодець, однозначно
І, головне, всі йому тільки вдячні за це, тому що, блін, ЗРУЧНО ж)))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

shanya_sla: (Default)
shanya_sla

September 2014

S M T W T F S
  12 3 4 56
7 89 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 2425 2627
28 2930    
Page generated 21/9/17 04:50

Expand Cut Tags

No cut tags