shanya_sla: (радію)
[personal profile] shanya_sla
колись я прочитала, що бути батьками - це пишатися досягненнями дітей, наче це твоя заслуга
прочитала і закинула на задвірки свідомості
я була молода холостячка і діти мене лякали
мамські сюсюкання, як мінімум, дивували
тепер все інакше
я в клубі тих, кому за тридцять і у мене є малюк

кілька років  тому мой коханий чоловік прийшов додому і розказав, що сину його колеги майже три і він уже сам собі в планшеті іграшки знаходить
а ще скачує з апстору те, чого йому хочеться
я знизала плечима і відповіла, що сину програміста по статусу покладено
сказала і забула
а тепер, коли мій масяв сам знаходить собі іграшки на айфоні, грається, пермикається між ними і, випадково заходячи в апстор, починає кидатися телефоном і нити, щоб я повернула його в радість - я пушу хвіст і чекаю, коли ж
коли ж він навчиться їх собі скачувати?!
щоб я ще могла спокійно посидіти, поки він зайнятий своїми справами в моєму телефоні буде))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

shanya_sla: (Default)
shanya_sla

September 2014

S M T W T F S
  12 3 4 56
7 89 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 2425 2627
28 2930    
Page generated 20/9/17 14:44

Expand Cut Tags

No cut tags