shanya_sla: (запальничка)
[personal profile] shanya_sla
не вистачає грошей у бюджеті комунальних підприємств?
всі платять до 20 числа і ніхто не платить штраф у розмірі 10% від суми платежу?
а ми їм хід конем!
не виставимо рахунки за попередній місяць до 20 числа - і фігушки вони заплатять!
а потім все гут, відзвітуємося про перевиконання плану по надходженнях
скоро буду, як бабка біля під"їзду - який пост не відкриєш, а я все критикую і критикую...
але ж дістали, блін
через їх роздолбайство (якщо сприйняти факт невиставлення рахунків, як технічні труднощі, а не спланований акт по грабунку моєї кишені) я маю заплатити 10% штрафу
капець, яка радість
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

shanya_sla: (Default)
shanya_sla

September 2014

S M T W T F S
  12 3 4 56
7 89 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 2425 2627
28 2930    
Page generated 20/9/17 14:44

Expand Cut Tags

No cut tags